måndag 11 mars 2013

Vega säätiö

VEGA-SÄÄTIÖN NEUVOTTELUKUNTA

Vega-säätiön neuvottelukunta on Vega-säätiön hallituksen asettama arvovaltainen elin, joka avustaa ja tukee Viron tasavallan säätiölle luovuttaman puukuunari Vegan kunnostamista ja varustamista mahdollisimman tarkasti sen alkuperäiseen kuntoon sekä sen käytön suunnittelemista ja toteuttamista aluksen historiallisen arvon edellyttämällä tavalla.

Tausta
Vega rakennettiin Turussa Laivateollisuus Oy:n telakalla Suomen valtion tilauksesta ja luovutettiin vuonna 1952 Neuvostoliitolle osana valtioiden välisen sopimuksen edellyttämästä sotakorvauksesta. Alus on toiminut Neuvostoliiton kauppalaivaston koulutusaluksena ja nostettiin 1986 "Tallinna Meretehas" telakalle, jossa sen kunnostustyöt aloitettiin Eesti Meremuuseumin toimesta., Eesti Meremuuseumin todettua että heidän oli vaikeata, monen muun suuria resursseja vaativien tehtävien ohella, kohtuullisessa ajassa kunnostaa Vegaa ryhdyttiin neuvottelemaan aluksen luovuttamisesta Suomeen.

Neuvottelujen perusteella ja varta vasten keräämäänsä 200.000 markan pääomaa käyttäen Pietarsaaren Vanha Satama Oy perusti Vega-säätiön, joka merkittiin rekisteriin 3.6.1996.

Joulukuun 7 päivänä 1996 allekirjoitettiin Tallinnassa sopimus, jolla Viron tasavalta luovutti Vegaaluksen irtaimineen Vega-säätiölle. Kesäkuussa 1997 Vega siirrettiin Pietarsaareen.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Vega-säätiön hallitus kutsuu neuvottelukunnan jäseniksi maan eri alojen korkeimpien tahojen edustajia ja nimeää viideksi vuodeksi kerrallaan yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja kolme jäsentä varapuheenjohtajaksi.

Neuvottelukunnassa pitää olla edustettuina maan poliittinen johto, teollisuus ja elinkeinoelämä, liikenne ja merenkulku, museotoimi ja merihistoriallinen tutkimus ja yliopistot sekä näiden alojen yksityiset harrastajat. Neuvottelukuntaan kutsutaan myös Eesti Meremuuseumin edustajia ja voidaan kutsua myös muita ulkomaalaisia.

Jäsenyys on pysyvä, mutta jäsen voi anomuksestaan saada vapautuksen jäsenyydestä. Neuvottelukunnan j äsemnäärä ei ole rajoitettu.

Neuvottelukuntaan voidaan kutsua kolmen vuoden määräajaksi enintään 10 lisäjäsentä, jolla pyritään lisäämään nuorten edustusta.

Lisäksi hallitus voi asettamakseen määräajaksi kutsua tutkijajäseniä.
Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea hallitusta sen työssä, antaa sille tukea, neuvoja ja ohjeita hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Neuvottelukunnan jäsenet jakavat kukin alallaan tietoja Vega-aluksesta ja säätiöstä sekä sen toimintaperiaatteista ja hankkeen edistymisestä.

Jäsenet välittävät säätiön hallitukselle tietoa eri tahojen odotuksista ja toivomuksista koskien Vegaalusta.

Kokoukset

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa. Kokouksessa säätiön, hallitus antaa selonteon säätiön taloudellisesta tilasta sekä Vegan kunnostamisen edistymisestä ja säätiön toiminnasta yleensä.

Hallitus esittää kokoukselle tominta- ja taloussunnitelman kolmen seuraavan vuoden ajaksi. Kokouksessa käsitellään lisäksi kutsussa mainitut muut asiat.

Jäsenille varataan mahdollisuus esittää kysymyksiä ja aloitteita, joiden käsittely voidaan tarkempaa valmistelua varten siirtää seuraavaan kokoukseen.