torsdag 14 mars 2013

Vegastiftelsen

Stadgarna är registrerade på finska för att underlätta diskussionen med representanterna från Estland.
Finskan är således tolkningsgrund inom stiftelsen.

Stiftelseurkunden i översättning till svenska:

STIFTELSEURKUND
Sedan Imatran Voima Oy, Kemira Oy, Kvaerner Masa-Yards Oy och YIT-yhtymä Oy för detta ändamål donerat och till oss överlämnat tillsammans 16818,80 € (100.000 mark) och Segelsällskapet i Jakobstad rf har till oss överlämnat för samma ändamål genom laglig penninginsamling hopsamlade belopp om 16818,80 € (100.000 mark) grundar Jakobstads Gamla Hamn Ab - Pietarsaaren Vanha Satama Oy härmed en stiftelse, vars namn är Vega-säätiö, på svenska Vega-stiftelsen och vars ändamål och verksamhetsprinciper framgår av stiftelsens stadgar.
Vi överlämnar ovannämnda penningmedel, 33637,60 € (200.000 mark) oavkortat till stiftelsen som dess grundkapital. Härutöver har av Estländska staten ägda Eesti Meremuuseum förbundit sig att vederlagsfritt till stiftelsen, så snart registreringen skett, överlåta det här nämnda fartyget Vega jämte inredning och utrustning, till vilken egendom överlåtaren har uppskattat till 1.447.500 estniska kronor.
För stiftelsen har vi godkänt följande stadgar:

STADGAR FÖR VEGA-STIFTELSEN

#1 Stiftelsens namn är Vega-säätiö, på svenska Vega-stiftelsen, och dess hemort staden Jakobstad.

#2 Stiftelsens ändamål är att omhänderha segelfartyget Vega, som byggdes år 1952 och som levererades till Sovjetunionen och där har använts som skolningsfartyg, samt iståndsätta denna som ett musealt forskningsobjekt, som representerar sin tids teknik och skicklighet att bygga skepp av inhemskt trä samt seglingskunskap. Stiftelsens ändamål är jämväl att stimulera allmänhetens och speciellt ungdomens intresse för fartyget och för de värden dess historia representerar, och att bereda även ungdomar från Estland möjlighet att deltaga.

#3 För att uppnå sitt syfte strävar stiftelsen till att ombesörja restaureringen av Vega så att vetenskapliga och museala krav tillgodoses samt att i ledningen för arbetet engagera experter, forskare, hantverkare och goda handledare samt att ta även unga med i arbetet. I anslutning till projektet ordnas utställningar, föredrag och seminarier, med vilka man strävar att breda ut kunskapen även bland allmänheten.
Man strävar till att ordna evenemang även i Estland i samarbete med Eesti Meremuuseum. Stiftelsen arrangerar även seglatser med fartyget Vega såväl för sakkunniga som allmänheten, varvid man strävar till att möjliggöra deltagande även för ungdomar från Estland.

#4 Stiftelsens grundkapital är tvåhundratusen (200.000) mark. Stiftelsens kapital skall placeras tryggt och produktivt. Stiftelsen kan ta emot gåvor och testamenten samt förkovra sitt kapital även på annat sätt, dock icke genom att idka affärsverksamhet.

#5 Skötseln av stiftelsens angelägenheter handhas av dess styrelse, som består av nio ledamöter vilkas mandatperiod omfattar tre kalenderår. Till en ledamot i styrelsen väljes person som föreslagits av Eesti Meremuuseum. Av styrelsens ledamöter är årligen tre i tur att avgå.

#6 Stiftelsens styrelse sammanträder till årsmöte senast före utgången av mars månad. Härvid behandlas följande ärenden:
  1. Beslutes om eventuellt sammanträdesarvode för styrelsens ledamöter
  2. Väljes ledamöter i styrelsen i stället för de som är i tur att avgå, och för dem, som önskat avgå från styrelsen.
  3. Väljes en av styrelsens medlemmar till ordförande och en till viceordförande för tiden intill slutet av följande årsmöte.
  4. Presenteras styrelsens verksamhetsberättelse över stiftelsens räkenskaper och styrelsens verksamhet.
  5. Presenteras revisorernas berättelse över stiftelsens räkenskaper och styrelsens verksamhet.
  6. Beslutes om fastställande av bokslutet och om åtgärder, som därav möjligen föranledes.
  7. Väljes för följande kalenderår två revisorer och suppleanter för dem. Minst en revisor och hans suppleant bör vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller godkänd räkenskapsman (GRM), och beslutes om arvode för revisorerna.
  8. Behandlas styrelsens förslag till budget för följande år.
  9. Behandlas övriga aktuella ärenden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för honom av viceordföranden, och bör möteskallelsen tillställas styrelsens ledamöter skriftligen, eller annars bevisligen senast sju dagar före mötet. Styrelsen är beslutför om ordföranden eller viceordföranden samt minst tre ledamöter är närvarande.

#7 Styrelsen väljer sekreterare och andra behövliga funktionärer för stiftelsen samt bestämmer deras lön och uppgifter.

#8 Åt styrelsens medlemmar kan betalas arvode enligt beslut av årsmötet. Dock betalas skälig ersättning för deras resekostnader till möten.

#9 Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam för sig och av övriga styrelseledamöter två tillsammans, eller av de stiftelns funktionär, som styrelsen bemyndigar därtill.

#10 Stiftelsens bokslutsår är kalenderåret. Bokslut och stiftelsens årsberättelse skall inom januari månad ges åt revisorerna, vilka bör avge sin berättelse inom februari månad. Stiftelsen bör före utgången av juni månad till Patent- och registerstyrelsen insända till riktigheten bestyrkta avskrifter av resultaträkningen och övriga i lagen förutsatta handlingar.

#11 Stiftelsens styrelse äger besluta om ändring av dessa stadgar. För att ändringen skall godkännas bör minst tre fjärdedelar av styrelsens alla ledamöter stöda förslaget. Till ändring av stadgarna bör utverkas godkännande av Patent- och registerstyrelsen. Om upplösande av stiftelsen beslutes i samma ordning.

12# Om stiftelsen upplöses bör dess egendom överlåtas till staden Jakobstad att användas på ett sätt som motsvarar stiftelsens ändamål och må stiftelsens styrelse närmare besluta om huru överlåtelsen sker.

Jakobstad den 28 december 1995

Jakobstads Gamla Hamn Ab - Pietarsaaren Vanha Satama Oy

---------------
Peter Boström
styrelseordförande

Bror Hagström
viceordförande